ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน