ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ Vision

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพมาตรฐาน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ Mission

๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ

๒. พัฒนาครูให้มีการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๓. พัฒนาครูให้มีศักยภาพและทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๔. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล

๕. พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมพัฒนาการอย่างสมวัย

๖. พัฒนาศักยภาพครู นักเรียนด้านภาษา เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๗. พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์

๘. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

๙. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ

๑๐. สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน

๑๑. ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ

๑๒. ส่งเสริมครูและนักเรียนให้ดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

๑๔. ส่งเสริมพัฒนาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ให้เหลือศูนย์

๑๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา