ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ Vision

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพมาตรฐาน  เตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

พันธกิจ Mission

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติและ
   มาตรฐานสากล
2. พัฒนาศักยภาพครู นักเรียนด้านภาษา เตรียมความพร้อมสู่โรงเรียน 
    มาตรฐานสากล         
3. พัฒนาครูให้มีศักยภาพและทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียน
    เป็นสำคัญ
4. พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้  และการวัดผลประเมินผล         
5. พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมพัฒนาการอย่างสมวัย         
6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์        
   วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน         
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ        
9. สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน         
10. ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ        
11. ส่งเสริมครูและนักเรียนให้ดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
12. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กเรียนร่วม        
13. ส่งเสริมพัฒนาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ให้เหลือศูนย์        
14. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา