ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดไผ่ตัน  ตั้งอยู่เลขที่  64/1  ถนนพหลโยธิน  ซอยพหลโยธิน 15  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10400  โทรศัพท์/โทรสาร  0-2278-1542 E-mail  :  Phitonschool@yahoo.com  เว็บไซต์  http://phiton.thaischool.in.th โรงเรียนในสังกักรุงเทพมหานคร   เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต  1

เปิดทำการสอน
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึงระดับ  ประถมศึกษาปีที่  6

เขตพื้นที่บริการ
มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ชุมชนเมือง 12 หลัง  เคหะชุมชน 5 ชุมชน ชุมชนแออัด 13 ชุมชน แฟลต กทม. 1 ชุมชน

ประวัติโดยย่อ  
โรงเรียนวัดไผ่ตัน   เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2476  โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดไผ่ตันเป็นสถานที่เล่าเรียน  พื้นที่ของโรงเรียนจำนวน 3  งาน 12  ตารางวา พ.ศ. 2483  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญมาเรียนอาคารเรียนหลังใหม่ พ.ศ. 2503  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียน พ.ศ. 2506 โรงเรียนได้โอนจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นโรงเรียนเทศบาลสังกัดกองการศึกษา  ฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคม  ตามมติของคณะรัฐมนตรี   พ.ศ. 2507  เทศบาลนครกรุงเทพ  ได้แบ่งงบประมาณเสริมสร้างอาคารเรียนให้อีก  โดยเพิ่มรั้วขึ้นอีก 1 ด้าน รวมเป็น 3 ด้านและเทคอนกรีตรอบอาคารเรียน พ.ศ.2512  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  มี  2  ผลัด และเทศบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณ  สร้างรั้วสังกะสีด้านหลังซึ่งเป็นคลองจัดซ่อมห้องน้ำ  ซ่อมรั้วทางทิศตะวันตกที่ชำรุด  1  ช่อง พ.ศ. 2514  ได้รับงบประมาณอาคารเรียน  3  ชั้น  มี  6  ห้องเรียน พ.ศ. 2518  กรุงเทพมหานครให้งบประมาณรื้ออาคารเรียน  1  หลัง  และสร้างอาคารเรียนใหม่เป็นตึก 3 ชั้น ใต้ถุนโปร่ง  มี  15  ห้อง   พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงเวทีห้องประชุม  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จัดการศึกษาเปิดการสอนเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณสร้างตึก 6ชั้นพร้อมลิฟต์ปี 2556ได้รับงบประมาณ 3,701,575 บาท สร้างห้องน้ำนักเรียนอนุบาล ห้องน้ำครู  ปรับลานพื้นยางสังเคราะห์ ปี 2557 ได้รับงบประมาณ 5,799,000 บาท เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 5 หลังเน้นหลังคาเมททัลชีททั้งหมด