ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

โรงเรียนวัดไผ่ตัน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔/๑ ถนนพหลโยธินซอยพหลโยธิน ๑๕ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๒๒๗๘-๑๕๔๒ มีพื้นที่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา เป็นที่ดินของวัดไผ่ตันอนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้ปลูกสร้างโรงเรียน

โรงเรียนวัดไผ่ตัน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๗๖ โดยใช้ศาลาการเปรียญ ของวัดไผ่ตันเป็นสถานที่เล่าเรียน พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญมาเรียนอาคารเรียนหลังใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๓ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียน พ.ศ. ๒๕๐๖ โรงเรียนได้โอนจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมาเป็นโรงเรียนเทศบาลสังกัด กองการศึกษา ฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคมตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๐๗ เทศบาลนครกรุงเทพ ได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างอาคารเรียนให้อีก โดยเพิ่มรั่วให้อีก ๑ ด้านรวมเป็น ๓ ด้านและเทคอนกรีตรอบอาคารเรียน พ.ศ. ๒๕๑๒ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ มี ๒ ผลัด และเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างรั้วสังกะสีด้านหลังซึ่งเป็นคลองจัดซ่อมห้องน้ำ ซ่อมรั้วทาง ทิศตะวันตกที่ชำรุด ๑ ช่อง พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับงบประมาณอาคารเรียน ๓ ชั้นมี ๖ ห้องเรียน พ.ศ. ๒๕๑๘ กรุงเทพมหานครให้งบประมาณรื้ออาคารเรียน ๑ หลังและสร้างอาคารเรียนใหม่เป็นตึก ๓ ชั้นใต้ถุนโปร่ง มี ๑๕ ห้องเรียน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครปรับปรุงพื้นเวทีห้องประชุม ห้องปฏิบัติการทางภาษา และเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้งบประมาณสร้างตึก ๖ ชั้นพร้อมลิฟต์ ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียนอนุบาล และปรับปรุงห้องน้ำครูและนักเรียนที่อยู่ในอาคารทุกห้อง ต่อมา พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับประมาณปรับปรุงอาคารเรียนเปลี่ยนหลังคา และฝ้าเพดานอาคารเรียนทั้ง ๕ หลังแก้ปัญหาฝนตกน้ำรั่วซึมเข้าห้องเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนนี้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน ๙๗๗คน ข้าราชการครู ๔๒ คน พนักงานธุรการ ๑ คน ลูกจ้าง ๗ คน พนักงานสถานที่ ๖ คน คนครัว ๔ คน

อาคารสถานที่

มีอาคารเรียน ๕ หลัง

ห้องเรียน ๑๙ ห้อง

ห้องคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์ ๖๐ เครื่อง ๒ ห้อง

ห้องสมุด E - Library มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ๖ เครื่อง

ห้องสำนักงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ๗ เครื่อง

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง

ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ ห้อง

ห้องศิลปะ ๑ ห้อง

ห้องนาฏศิลป์ ๑ ห้อง

ห้องภาษาอังกฤษ ๑ ห้อง

ห้องประชุมเอนกประสงค์ ๑ ห้อง

ห้องพยาบาล ๑ ห้อง

ห้องพัสดุ ๓ ห้อง

ห้องทันตกรรม ๑ ห้อง

ห้องดนตรี ๑ ห้อง

ห้องลูกเสือ - ยุวฯ ๑ ห้อง

ห้องพุทธศาสนา ๑ ห้อง

ห้องพักครู ๑ ห้อง

ห้องสหกรณ์ ๑ ห้อง

ห้องพละ ๑ ห้อง