ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญา/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ปรัชญา/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ปรัชญา
" การศึกษาพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ "

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ลูกไผ่ตัน มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ "

คำขวัญ
" มีมารยาทงาม มีความรู้ดี มีคุณธรรม "

คติพจน์
" วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม "

สีประจำโรงเรียน
" ชมพู - น้ำเงิน "

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
" ต้นไผ่ "