ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าหมายการพัฒนา
เป้าหมายการพัฒนา

เป้าหมายการพัฒนา (Goal)

1.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 2.  ผู้บริหาร ครู บุคลากร มีศักยภาพและทักษะการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
 3.  นักเรียนมีความสามารถสื่อสารภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ พร้อมเข้าสู่
      โรงเรียนมาตรฐานสากล           
 4.  โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
 5.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และ
      เอกชน ให้การยอมรับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

 1. มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีวิถีแบบประชาธิปไตยสามารถดำเนิน
    ชีวิตได้อย่างปลอดภัย  รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นรวมทั้งกฏเกณฑ์และกติกาในสังคม              
 2. มีทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผล  และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 3. มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ            
 4. มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม รู้จักป้องกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด            
 5. มีความตระหนัก ร่วมรับผิดชอบต่อความเป็นอาเซียน เคารพและยอมรับความ
    หลากหลายทางวัฒนธรรม          
 6. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์            
 7. ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง