ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์

เป้าหมายการพัฒนา (Goal)

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากร มีศักยภาพและทักษะการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ

๓. นักเรียนมีความสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๔. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด

๕. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ให้การยอมรับ

ยุทธศาสตร์ ( Strategy)

๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย

๒. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

๓. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

๔. เพิ่มขีดความสามารถของครูและนักเรียนด้านภาษา เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน

๖. พัฒนาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา